ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.com


ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2484 โดย  พลเอกหลวงเสนาณรงค์     ( ศักดิ์ เสนาณรงค์ ) ผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 เมื่อโรงเรียนเจริญก้าวหน้าขึ้น ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถามปลายในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุงใช้ย่อว่า ทบอ. โยธินบำรุง ในสมัยจอมพลสกฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา  2517 การขยายชั้นเรียนได้ดำเนินการในขณะ นายรัตน์ ชนะทัพ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นอกจากนั้นท่านยังได้ร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ในโรงเรียนขอโอนโรงเรียนไปสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพอปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่าโยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2524  เป็นต้นไป