ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.com


พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

     ให้แก่นักเรียน

2.  จัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตรวมทั้งสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี

      และกีฬาให้แก่ผู้เรียน

4.  พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

      ผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

      ให้เป็นระบบ

6.  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและ

     สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

7.  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการ เรียนรู้ในชุมชน