ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.comประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ( Click ดูกิจกรรมเพิ่มเติม )

โรงเรียนโยธินบำรุง  นครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี  2562  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2562  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  เขต  12 เป็นประธานในพิธี  

More...

โรงเรียนโยธินบำรุงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา  2561  ในวันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.20 - 12.00  น.  ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนโยธินบำรุง  เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมด้านต่างๆ  ให้กับนักเรียน  หลังจากจบการศึกษา

More...

โรงเรียนโยธินบำรุงได้กำหนดจัดกิจกรรม  วันวิชาการ  ครั้งที่  23  ประจำปี  2561  ขึ้นในวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2562  เพื่อให้ครู  นักเรียน  หน่วยงานภายนอก  ได้แสดงผลงาน  จัดนิทรรศการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธี

More...

โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับ  ลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับชั้น  ม. 2  ในระหว่างวันที่  14 - 16  มกราคม  2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา  กองทัพภาคที่  4  ค่ายวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

More...

ในวันที่  29  ธันวาคม  2561  โรงเรียนโยธินบำรุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม  " ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  "  โดยได้จัดให้นักเรียนและครูได้ทำบุญตักบาตร  กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับของขวัญจากใจครูสู่นักเรียน  โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  เป็นประธานในพิธี  

More...

วันที่  18  ธันวาคม  2562  โรงเรียนโยธินบำรุงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ  รองผู้อำนวยการพัชรินทร์  เจสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

More...

วันที่ 16  ธันวาคม 2561  เวลา 07.30 น. - 16.30 น. โรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดอบรมคณะครู เรื่องอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ความสามารถจัดทำบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  Logbook )  ณ ห้องพลเอกหลวงเสนาณรงค์  1  โรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  ด.ร. สุภาวดี  ดวงจันทร์  และ  ด.ร. วันชัย  หวังสวาสดิ์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

More...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดอบรมคณะครู เรื่องอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดและการประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ ห้องพลเอกหลวงเสนาณรงค์  1  โรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  ดร. สุภาพ  เต็มรัตน์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

More...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  ทางโรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดให้คณะครู ศิษย์เก่าและนักเรียนร่วมันสวดมนต์เพื่อทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการจัดสร้างอาคารวีรไทย ณ สนามโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  มาเป็นประธานในพิธี

More...

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ทางโรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดให้คณะครูและนักเรียนทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงมลแก่ชีวิต และยังได้จัดพิธีให้คณะครู และ นักเรียน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในวันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมลานอาคารเอนกประสงค์   โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  มาเป็นประธานในพิธี

More...