ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.comประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ( Click ดูกิจกรรมเพิ่มเติม )

วันที่  18  ธันวาคม  2562  โรงเรียนโยธินบำรุงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ  รองผู้อำนวยการพัชรินทร์  เจสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

More...

วันที่ 16  ธันวาคม 2561  เวลา 07.30 น. - 16.30 น. โรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดอบรมคณะครู เรื่องอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ความสามารถจัดทำบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  Logbook )  ณ ห้องพลเอกหลวงเสนาณรงค์  1  โรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  ด.ร. สุภาวดี  ดวงจันทร์  และ  ด.ร. วันชัย  หวังสวาสดิ์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

More...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดอบรมคณะครู เรื่องอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดและการประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ ห้องพลเอกหลวงเสนาณรงค์  1  โรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  ดร. สุภาพ  เต็มรัตน์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

More...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  ทางโรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดให้คณะครู ศิษย์เก่าและนักเรียนร่วมันสวดมนต์เพื่อทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการจัดสร้างอาคารวีรไทย ณ สนามโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  มาเป็นประธานในพิธี

More...

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ทางโรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดให้คณะครูและนักเรียนทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงมลแก่ชีวิต และยังได้จัดพิธีให้คณะครู และ นักเรียน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในวันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมลานอาคารเอนกประสงค์   โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  มาเป็นประธานในพิธี

More...

ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม  2561  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดิทรเทพยวรางกูร  ทางโรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดให้คณะครูและนักเรียนทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงมลแก่ชีวิต และยังได้จัดพิธีให้คณะครู และ นักเรียน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ หอประชุมลานอาคารเอนกประสงค์   โดยมีผู้อำนวยการชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  เป็นประธานในพิธี

More...

โรงเรียนโยธินบำรุงจัดพิธีการในวันสำคัญทางลูกเสือ  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454  และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  แนวปฏิบัติในพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

More...

โรงเรียนโยธินบำรุง  นครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี  2561  ในวันที่  26  มิถุนายน  2561  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  เขต  12 เป็นประธานในพิธี

More...

วันอังคารที่  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2561  ร่วมชมและร่วมเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนโยธินบำรุง  ประจำปี  2561  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

More...

วันพุธที่  20  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  นำคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนโยธินบำรุง  เรื่อง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ให้การต้อนรับโดยผู้อำนวยการชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง

More...