ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.comประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ( Click ดูกิจกรรมเพิ่มเติม )

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน  ระดับชั้น  ม. 3  และ  ระดับชั้น  ม. 6  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  2  มีนาคม  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงกัน  ก่อนจากสถบันเพื่อทำการศึกษาต่อ  จัดขึ้น  ณ  หอประชุมโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  เป็นประธานในพิธี

More...

วันที่  1  มีนาคม  2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  นางชัชฎาภรณ์  บุรีรัตน์  และคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น  ม. 4  รว่มขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ( ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” นิยมใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง และ  สีขาว )

More...

วันที่ 20 - 21 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 โรงเรียนโยธินบำรุงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกกลุ่มภาคใต้  และ  สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเขตภาคใต้  ตามวัตถุประสงค์ของ  อพ. สธ. โดยมี  ผศ. ดวงจิต  แก้วอุบล  ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.  เป็นประธานในพิธี  

More...

่วันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนโยธินบำรุง ได้จัดกิจกรรมงาน  วันดอกแก้วบาน  ครั้งที่  22  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 16.30 น.  เพื่อให้นักเรียน  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุม  โครงงานอาชีพ  และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้แสดงผลงาน  จัดนิทรรศการ  และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะต่างๆ  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงกิจกรรมด้านวิชาการ  และ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

More...

วันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  มอบเกียรติบัตรนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้  ครั้งที่  67  ประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  19 - 21  ธันวาคม  2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

More...

โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับ  ลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับชั้น  ม. 2  ในระหว่างวันที่  10 - 12  มกราคม  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา  กองทัพภาคที่  4  ค่ายวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยในาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  เป็นประธานในพิธี 

More...

วันเสารที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  แรม  13  ค่ำ  เดือนอ้าย  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา  ณ  โรงเรียนโยธินบำรุง  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนโยธินบำรุง  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชมรมครูเก่าโรงเรียนโยธินบำรุง  กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

More...

วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนโยธินบำรุงเลี้ยงต้อนรับ  คุณครูณัฏฐธิดา  คงประพันธ์  ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e - bidding )  รายละเอียด    เอกสารประกวดราคา   ประกาศผู้ชนะกการประกวดราคา

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒       มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑  อัตรา  คลิกดูรายละเอียด

 

More...