ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.comประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ( Click ดูกิจกรรมเพิ่มเติม )

่วันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนโยธินบำรุง ได้จัดกิจกรรมงาน  วันดอกแก้วบาน  ครั้งที่  22  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 16.30 น.  เพื่อให้นักเรียน  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุม  โครงงานอาชีพ  และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้แสดงผลงาน  จัดนิทรรศการ  และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะต่างๆ  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงกิจกรรมด้านวิชาการ  และ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

More...

วันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  มอบเกียรติบัตรนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้  ครั้งที่  67  ประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  19 - 21  ธันวาคม  2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

More...

โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับ  ลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับชั้น  ม. 2  ในระหว่างวันที่  10 - 12  มกราคม  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา  กองทัพภาคที่  4  ค่ายวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยในาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  เป็นประธานในพิธี 

More...

วันเสารที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  แรม  13  ค่ำ  เดือนอ้าย  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา  ณ  โรงเรียนโยธินบำรุง  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนโยธินบำรุง  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชมรมครูเก่าโรงเรียนโยธินบำรุง  กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

More...

วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนโยธินบำรุงเลี้ยงต้อนรับ  คุณครูณัฏฐธิดา  คงประพันธ์  ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e - bidding )  รายละเอียด    เอกสารประกวดราคา   ประกาศผู้ชนะกการประกวดราคา

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒       มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑  อัตรา  คลิกดูรายละเอียด

 

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว   รายละเอียดการสมัคร   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

More...

วันที่  22  กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. โรงเรียนโยธินบำรุงได้จัดกิจกรรมให้  นักเรียน  คณะครู  และ  บุคคลทั่วไป  แสดงมุฑิตาจิตกับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี  พ.ศ. 2560  จำนวน  3  ท่าน   ณ  หอประชุมโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมี  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรยนโยธินบำรุงเป็นประธานในพิธี  และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงกลางคืนที่โรงแรมเมืองลิกอร์

More...

โหลดแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นของภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 (เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ส่งอีเมลล์กลับที่  thanika0718@gmail.com)   ระดับชั้น  ม. 1    ระดับชั้น  ม. 2    ระดับชั้น  ม. 3   ระดับชั้น  ม. 4   ระดับชั้น  ม. 5   ระดับชั้น  ม. 6

 

More...