ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://www.rspg.or.th/
dot
dot


AmazingCounters.comประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ( Click ดูกิจกรรมเพิ่มเติม )

โรงเรียนโยธินบำรุงจัดพิธีการในวันสำคัญทางลูกเสือ  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454  และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  แนวปฏิบัติในพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

More...

โรงเรียนโยธินบำรุง  นครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี  2561  ในวันที่  26  มิถุนายน  2561  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  เขต  12 เป็นประธานในพิธี

More...

วันอังคารที่  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2561  ร่วมชมและร่วมเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนโยธินบำรุง  ประจำปี  2561  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

More...

วันพุธที่  20  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  นำคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนโยธินบำรุง  เรื่อง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ให้การต้อนรับโดยผู้อำนวยการชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง

More...

วัน พฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน 2561  ทางโรงเรียนโยธินบำรุง  ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทำพิธีการไหว้ครู โดยนักเรียนได้นำข้าวตอก ดอกไม้ แสดงถึงความเจริญงอกงาม นำดอกมะเขือ แสดงถึงความอ่อนน้อม นำหญ้าแพรก แสดงถึงคามอดทน มาจัดพาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู แสดงความกตัญญูต่อคุณครู และ บูชาพระคุณครู ณ สนามโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมีนายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุงเป็นประธานในพิธี

More...

วันที่  5  มิถุนายน  ของทุกทุกปี ตรงกับวันก่อตั้งโรงเรียนโยธินบำรุง " วันสถาปนาโรงเรียน " โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนโดยให้นักเรียน ครู และ แขกผู้มีเกียรติ ทำบุญเลี้ยงพระ  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ ห้องพลเอกหลวงเสนาณรงค์ 1

More...

คุณครูปาณิสรา  ว่องพรรณงาม  ครูโรงเรียนโยธินบำรุง เผยแพร่ผลงาน  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   อ่านเพิ่มเติม

More...

ด้วยโรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน  ระดับชั้น  ม. 3  และ  ระดับชั้น  ม. 6  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  2  มีนาคม  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงกัน  ก่อนจากสถบันเพื่อทำการศึกษาต่อ  จัดขึ้น  ณ  หอประชุมโรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  เป็นประธานในพิธี

More...

วันที่  1  มีนาคม  2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง  นางชัชฎาภรณ์  บุรีรัตน์  และคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น  ม. 4  รว่มขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ( ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” นิยมใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง และ  สีขาว )

More...

วันที่ 20 - 21 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 โรงเรียนโยธินบำรุงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกกลุ่มภาคใต้  และ  สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเขตภาคใต้  ตามวัตถุประสงค์ของ  อพ. สธ. โดยมี  ผศ. ดวงจิต  แก้วอุบล  ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.  เป็นประธานในพิธี  

More...